|
   
 
    DRAUGAI    
    

Federacijos įstatai

    

Lietuvos povandeninės žūklės ir laisvojo nardymo asociacijų
federacija

 

ĮSTATAI


1 skirsnis. Bendroji dalis

1.1. Lietuvos povandeninės žūklės ir laisvojo nardymo asociacijų federacija (toliau tekste vadinama “asociacija”) yra viešasis juridinis asmuo, vienijantis povandeninio šaudymo – medžioklės, laisvojo nardymo ir sporto žinovus ir mėgėjus.
1.2. Asociacija veikia laikydamasi LR Konstitucijos, LR Civilinio kodekso, LR Asociacijų įstatymo bei kitų teisės aktų.
1.3. Asociacija yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo.
1.4. Asociacijos veiklos laikotarpis yra neribotas.
1.5. Asociacijos finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

 

2 skirsnis. Asociacijos veiklos tikslai

2.1. Asociacijos veiklos tikslai:
Asociacijos tikslai - vienyti visas Lietuvoje veikiančias povandeninės žūklės ir laisvojo nardymo asociacijas;
1) Bendradarbiauti ir teikti pasiūlymus, bei pastabas. Atstovauti ir ginti savo narių deleguotus interesus savivaldos, valstybinėse institucijose ir kitose organizacijose.
2) Atstovauti dėl povandeninės žūklės ir laisvojo nardymo, sąlygų gerinimo visoje Lietuvos teritorijoje.
3) Sudaryti sąlygas glaudesniam savo narių bendradarbiavimui, bei su kitomis analogiškomis Lietuvos ir užsienio įstaigomis.
2.1.1. Ginti ir atstovauti visų Lietuvos povandeninės žūklės ir laisvojo nardymo asociacijų ir kitų mėgėjų interesus visose Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos institucijose ir Seime;
2.1.2 konsultuoti, rengti ir vykdyti projektus, tame tarpe dalinai finansuojamus Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos lėšomis;
2.1.3. Garsinti povandeninę žūklę ir laisvajį nardymą, kaip sporto šakas ir humanišką laisvalaikio praleidimo būdą, vystyti, propaguoti tai gyventojų tarpe;
1) skatinti visus Lietuvos povandeninės žūklės mėgėjus ir vykdyti tik racionalią žūklę tausojant gamtos išteklius ir aplinką;
2) rengti konferencijas, seminarus ir mokymus;
3) užsiimti leidybine veikla, reklama;
4) rinkti ir skleisti informaciją pagal konkrečius užsakymus.
2.1.4. Organizuoti respublikines ir tarptautines povandeninės žūklės ir laisvojo nardymo varžybas, čempionatus. Bendradarbiauti su kitų valstybių šios sporto ir laisvalaikio šakos žinovais, bei asociacijomis.
2.1.5. Organizuoti įvairius aplinkosauginius projektus. Kaupti ir teikti informacija naujoves asociacijos nariams.
2.2. Asociacijos veikla vykdoma pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.


3 skirsnis. Asociacijos teisės ir pareigos

3.1. Asociacija turi teisę teikti labdarą ir paramą, o taip pat gauti paramą įstatymų nustatyta tvarka.
3.2. Asociacija turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja jos įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jos tikslams pasiekti:
(leidyba; knygų, žurnalų bei kitokių leidinių platinimas; seminarų, konferencijų bei kitų renginių organizavimas; mokymai ir konsultacijos).
3.3.Asociacija gali turėti ir įgyti civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos tikslams, nustatytiems įstatymuose bei asociacijos įstatuose.
3.4 Asociacija gali tapti ir kitų asociacijų nare.


4 skirsnis. Asociacijos narių teisės ir pareigos.
Stojamieji įnašai ir narių mokesčiai

4.1. Asociacijos narys turi teisę:
1) dalyvauti ir balsuoti asociacijos visuotiniame narių susirinkime;
2) naudotis asociacijos teikiamomis paslaugomis;
3) susipažinti su asociacijos dokumentais ir gauti visą asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą;
4) bet kada išstoti iš asociacijos;
5) pateikinėti pasiūlymus asociacijos veiklos tobulinimui, įstatų pakeitimui.
4.2. Asociacijos narys privalo:
1) laikytis asociacijos įstatų:
2) sumokėti stojamąjį įnašą bei mokėti nario mokestį (jeigu tokie yra nustatyti).
3) aktyviai dalyvauti asociacijos veikloje;
4.3. Asociacijos nariai gali turėti ir kitas, šiuose įstatuose nenumatytas, teises ir pareigas, jei jas nustato įstatymai.
4.4. Stojamųjų įnašų ir narių mokesčių dydį bei mokėjimo tvarką nustato visuotinis narių susirinkimas.


5 skirsnis. Asociacijos narių priėmimas, išstojimas ir pašalinimas iš asociacijos


5.1. Visi asociacijos steigėjai nuo asociacijos įregistravimo juridinių asmenų registre tampa jos nariais.
5.1.1 Asociacijos nariais gali tapti tik Juridiniai asmenys.
5.2. Po asociacijos įregistravimo jos nariais gali tapti juridiniai asmenys, raštu pareiškę norą būti asociacijos nariais. Asociacijos Prezidento sprendimu priimti asociacijos nariu. Asmuo laikomas tapusiu asociacijos nariu, priimto sprendimo dieną, jeigu Prezidentas nenustatė vėlesnės datos.
5.3. Asociacijos narys turi teisę bet kada išstoti iš asociacijos, įspėjęs apie tai asociaciją raštu ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) dienas. Jeigu nario pareiškime išstojimo data nenurodyta, laikoma, jog išstojimo data yra minėto įspėjimo termino pasibaigimo diena.
5.4. Asociacijos narys gali būti pašalintas iš asociacijos tik visuotinio asociacijos narių susirinkimo sprendimu jeigu jis:
1) nesilaiko asociacijos įstatų.
2) nesumoka stojamojo įnašo ar nario mokesčio (jeigu tokie yra nustatyti) ilgiau kaip 30 (trisdešimt) dienų nuo įnašo ar mokesčio mokėjimo termino pabaigos arba atlieka priešiškus asociacijos veiklai veiksmus.
5.5. Iš asociacijos išstojusiems ir pašalintiems nariams jų sumokėti stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip asociacijos nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.


6 skirsnis. Asociacijos valdymas

6.1. Asociacijoje yra visuotinis narių susirinkimas
6.2. Vienasmenis valdymo organas – Prezidentas.


7 skirsnis. Visuotinis narių susirinkimas

7.1. Visuotinis narių susirinkimas:
1) keičia asociacijos įstatus;
2) renka asociacijos Prezidentą.
3) keičia asociacijos buveinės adresą;
4) nustato asociacijos narių stojamųjų įnašų ir narių mokesčių dydį bei mokėjimo tvarką;
5) tvirtina asociacijos metinę finansinę atskaitomybę;
6) priima sprendimą dėl asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo).
7.2. Eilinis visuotinis narių susirinkimas turi būti sušauktas kiekvienais kalendoriniais metais per 4 (keturis) mėnesius po metų pabaigos.
7.3. Neeilinis visuotinis narių susirinkimas turi būti sušauktas, jei to reikalauja ne mažiau kaip 1/2 asociacijos narių priimtu nutarimu.
7.4. Visuotinius narių susirinkimus organizuoja asociacijos (Prezidentas)
Apie susirinkimo vietą, laiką ir darbotvarkę turi būti pranešta asociacijos nariams dienraštyje „Respublika“ arba registruotu laišku arba asmeniškai pasirašytinai, faksu arba el. Paštu, ne vėliau kaip prieš 15 (penkiolika) dienų iki susirinkimo.
7.5. Šio įspėjimo termino galima nesilaikyti, jeigu visi asociacijos nariai kiekvienu konkrečiu atveju raštiškai su tuo sutiko.
7.6. Visuotinis narių susirinkimas negali svarstyti klausimų, iš anksto neįtrauktų į darbotvarkę jeigu jame dalyvauja ne visi asociacijos nariai.
7.7. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 asociacijos narių.
7.8. Jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų turi būti sušauktas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti nutarimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvavo asociacijos narių.
7.9. Apie pakartotino susirinkimo vietą, laiką ir darbotvarkę turi būti pranešta asociacijos nariams 7.4. straipsnyje nustatyta tvarka ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) dienas iki susirinkimo.
7.10. Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi asociacijos nariai. Kiekvienas narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą.
7.11. Visuotinio narių susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“.
7.12. Visuotinio narių susirinkimo sprendimams dėl asociacijos įstatų pakeitimo ir asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo) spendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių asociacijos narių balsų.

 

8 skirsnis. Prezidentas

8.1. Asociacijos Prezidentas yra vienasmenis asociacijos valdymo organas.
8.2. Asociacijos Prezidentą renka asociacijos narių susirinkimas 4 (keturių) metų laikotarpiui.
8.3. Asociacijos Prezidentas:
1) veikia asociacijos vardu, kai yra santykių su kitais asmenimis, įskaitant asociacijos atstovavimą teisme;
2) sudaro sandorius asociacijos vardu;
3) priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis bei nustato jų atlyginimus, vadovaudamasis Prezidentas patvirtinta administracijos struktūra, etatų sąrašu bei darbo apmokėjimo sistema;
4) Asociacijos Prezidentas yra vienasmenis valdymo organas, turintis visas valdymo teises, išskyrus tas, kurios yra pavestos asociacijos susirinkimui. Asociacijos Prezidentas renkamas trejiems metams ir yra atsakingas už visą asociacijos veiklą.
5) savarankiškai sprendžia kitus asociacijos veiklos klausimus, kurie nepriskirti visuotinio narių susirinkimo.
6) Pirmininkauja asociacijos suvažiavimui.
7) Veikia asociacijos vardu ir atstovauja asociacijai įmonėse, įstaigose ir organizacijose, taip pat teismuose ir santykiuose su trečiaisiais asmenimis;
8) skaito pranešimą asociacijos suvažiavimuose;
8.4. Už asociacijos nario veiklą vykdant Prezidento funkcijas gali būti atlyginama įstatymų nustatyta tvarka;
8.5. Asociacijos Prezidento atsakomybę nustato įstatymai.

 

9 skirsnis. Dokumentų ir kitos informacijos pateikimas asociacijos nariams.
Asociacijos pranešimai ir skelbimai

9.1. Asociacijos dokumentų ir informacijos apie asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarką nustato asociacijos Prezidentas savo sprendimu.
9.2. Asociacijos pranešimai ir skelbimai, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti skelbiami viešai, skelbiami dienraštyje „Respublika“ ir VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.

 

10 skirsnis. Asociacijos lėšų ir pajamų naudojimas.
Asociacijos veiklos kontrolė

10.1. Asociacijos lėšos ir pajamos naudojamos LR Asociacijų įstatymo bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
10.2. Sprendimus dėl asociacijos turto (įskaitant lėšas ir pajamas) valdymo, naudojimo ir disponavimo priima asociacijos narių susirinkimas.
10.3. Asociacijos veiklos kontrolės tvarką nustato įstatymai.
10.4. Asociacijos narių sprendimu gali būti atliekamas asociacijos veiklos patikrinimas, pasitelkiant auditorius ar kitus ekspertus.

 

11 skirsnis. Asociacijos filialai ir atstovybės

11.1. Asociacijos filialai ir atstovybės steigiami bei jų veikla nutraukiama asociacijos Prezidento sprendimu.
11.2. Asociacijos Prezidentas taip pat tvirtina ir keičia filialų bei atstovybių nuostatus, skiria ir atšaukia jų vadovus.
11.3. Filialai ir atstovybės steigiami bei jų veikla nutraukiama įstatymų numatyta tvarka.

 

12 skirsnis. Asociacijos įstatų keitimas

12.1. Asociacijos įstatai keičiami asociacijos visuotinio narių susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių balsų dauguma.
12.2. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre.

 

 

 

 

2014 m. sausio 16 d., Vilnius.

 

 

Įgaliotas asmuo        ___________________   

 

 
    RĖMĖJAI    
AKIMIRKOS IŠ MŪSŲ GYVENIMO
Už švaresnius vandens telkinius 2014
Už švaresnius vandens telkinius 2014
Lietuvių sumedžioti trofėjai
Lietuvių sumedžioti trofėjai
Akimirkos iš mūsų gyvenimo
Už švaresnius vandens telkinius 2014
Lietuvių sumedžioti trofėjai
Lietuvių sumedžioti trofėjai
© Lietuvos povandeninės žūklės ir laisvojo nardymo asociacijų federacija 2022. Visos teisės saugomos